Ustawodawca podatkowy dostrzega trud samotnego wychowania dzieci. Przewidział specjalny, preferencyjny sposób rozliczenia podatkowego dla rodziców, którzy samotnie zajmują się swoimi pociechami.

Preferencja przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala samotnym rodzicom zaoszczędzić na podatkach.

Preferencje podatkowe

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że od osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (w Polsce trzeba rozliczać się ze wszystkich światowych dochodów), samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:

● małoletnie,

● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

● do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej,

podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Trzeba jednak wiedzieć, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób rozlicza podatek samotny rodzic.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy kawaler będzie uznany za samotnego rodzica
- Czy konkubinat pozbawia preferencyjnego rozliczenia PIT
- Czy alimenty na dziecko wpływają na rozliczenie samotnego rodzica