Wydawało się, że sprawa powinna być zamknięta po tym, jak 23 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 6/08) jednoznacznie rozstrzygnął wątpliwości dotyczące opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów w związku z prowadzoną działalnością. NSA stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. brak jest podstaw do opodatkowania VAT takiego przekazania. W każdym przypadku (a nie tylko w przypadku tzw. prezentów o małej wartości), w którym podatnik przekazuje towary w związku z prowadzoną działalnością, przekazanie takie nie podlega opodatkowaniu. Już wtedy NSA odrzucił argumentację organów podatkowych, która opierała się na tezie, że art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT naruszają dyrektywę unijną, tworząc dla podatnika korzystniejsze rozwiązania. Sąd słusznie uznał, że organy państwa w sporze z podatnikiem nie mogą powoływać się na niewłaściwą implementację dyrektywy.

Od tego czasu pojawiło się kilkanaście nowych wyroków sądów administracyjnych, w tym kolejny wyrok NSA z 15 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1408/09), w których sądy podtrzymują stanowisko o braku opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów związanych z działalnością. Niestety korzystne dla podatników wyroki oznaczają jednocześnie, że pojawiają się wciąż decyzje organów podatkowych i interpretacje ministra finansów, które równie konsekwentnie ignorują rozstrzygnięcia sądowe. Karuzelę warto już skończyć i nie narażać podatników na koszty związane z procedurą sądowo-administracyjną. Tym bardziej że sprawa niedługo może mieć już wymiar historyczny. Jeden z projektów nowelizacji ustawy o VAT wprowadza regulacje, zgodnie z którymi nieodpłatne przekazania towarów – jako reguła – będą opodatkowane bez względu na to, czy są związane z działalnością podatnika, czy też nie.