Ile wniosków o zwrot VAT może złożyć jedna osoba

Osoba fizyczna ponosząca wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem może złożyć dowolną liczbę wniosków w związku z różnymi inwestycjami i w dowolnym momencie, tzn. zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu inwestycji. Wniosek może być jednak składany nie częściej niż raz do roku. Uprawnienie do zwrotu się nie przedawnia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Jak ustalić kwotę zwrotu od budowy i od remontu

Zwrot VAT jest ograniczony pięcioletnimi limitami, liczonymi od dnia złożenia pierwszego wniosku. Ustala się je odrębnie dla remontu i budowy. Do obliczenia limitu wykorzystuje się m.in. wskaźnik ceny 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku.

Do końca września obowiązują limity 37 627,62 zł – dla budowy oraz 16 126,12 zł – dla remontu. Zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Do którego urzędu skarbowego trzeba złożyć wniosek

Wniosek należy zaadresować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek w dniu złożenia przez nią wniosku. Jeżeli wniosek składają wspólnie małżonkowie mający różne miejsca zamieszkania, to wniosek składa się, według uznania, do urzędu właściwego dla męża lub żony.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Podstawą są kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki. Na ich podstawie urząd zweryfikuje prawidłowość wyliczonego zwrotu. Pozostałe załączniki zależeć będą od rodzaju inwestycji. W przypadku budowy dołączyć należy kopię pozwolenia na budowę. Jeżeli zwrot dotyczy wydatków na remont, łącznie z wnioskiem należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania lub domu np. akt własności, umowę najmu, umowę użyczenia, przydział ze spółdzielni.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Jak długo czeka się na zwrot części VAT

Kwotę zwrotu określa urząd skarbowy w drodze decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji wypłaca kwotę zwrotu w sposób wskazany we wniosku (w kasie, przekazem pocztowym lub na konto).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 – 4 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).