Tak. Podatnik, który w danym roku pracował w dwóch państwach i w Polsce chce skorzystać z abolicji podatkowej, musi złożyć dwa wnioski o abolicję PIT-AZ. We wniosku należy podać takie dane, jak: rok podatkowy, którego dotyczy wniosek; dane identyfikacyjne podatnika i małżonka, jeżeli małżonkowie złożyli wspólne zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek; wysokość uzyskanych za granicą przychodów; wysokość zapłaconego za granicą podatku; wysokość innych przychodów uzyskanych za granicą i zapłaconego tam podatku.

Warto wiedzieć, że przychody zagraniczne w walucie obcej w pierwszej kolejności należy pomniejszyć o diety z tytułu podróży zagranicznej. Za lata 2002-2003 diety można odliczyć od wszystkich przychodów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem przychodów opodatkowanych ryczałtem. Za lata 2004-2007 diety można odliczyć wyłącznie od przychodów ze stosunku pracy. Wysokość diety uzależniona jest od kraju, w którym pracował podatnik.

Następnie pomniejszone o die- ty z tytułu podróży służbowej przychody przelicza się na złote według kursu z dnia otrzyma-nia bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystał podatnik, i które mają zastosowanie przy kupnie walut obcych. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych, stosuje się kurs NBP.

To nie koniec liczenia. Na złote trzeba też przeliczyć podatek zapłacony za granicą. Przelicza się go według kursów z dnia zapłaty podatku.

14 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok