Czy odpowiedzialność jest solidarna

Czy odpowiedzialność osób trzecich za długi wobec organów podatkowych podatnika jest solidarna?

Tak

Za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Co ważne, osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe.

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za: podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów; odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek; koszty postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna

Art. 107 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy osoba trzecia otrzyma decyzję

Brat podatniczki nie rozliczał się z dochodów w urzędzie skarbowym. Nie ma z czego zapłacić zaległych podatków. Podatniczka obawia się, że urząd nakaże zapłatę należności jej jako najbliższej rodzinie. Czy podatniczka otrzyma w tej sprawie pismo z urzędu?

Tak

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie deklaracji, na zasadach przewidzianych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej nie wymaga się uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna

Art. 108 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy fiskus może pominąć podatnika

Podatnik kilka razy nie wpłacił podatku na czas. Urząd skarbowy postanowił przed upływem terminu płatności podatku rozpocząć postępowanie od odpowiedzialności osoby trzeciej za długi podatnika. Czy miał do tego prawo?

Nie

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed: upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania, dniem doręczenia decyzji: określającej wysokość zobowiązania podatkowego; o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta; w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług; określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę oraz dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego (gdy wystawiono tytuł wykonawczy na podstawie deklaracji).

Co istotne, również egzekucja nie może być przedwczesna. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Podstawa prawna

Art. 108 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy cudzy dług to podatek

Podatniczka musi zapłacić za męża podatek w wysokości 10 tys. zł. Czy ta zaległość męża jest podatkiem żony?

Nie

Zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia cudzego podatku nie może przekształcić się w zaległość podatkową, bowiem zaległością podatkową jest tylko podatek niezapłacony w terminie płatności, a zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia cudzego długu podatkowego podatkiem nie jest.

Poprzez to, że zobowiązanie osoby trzeciej do daty wydania decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności nie jest jej zobowiązaniem, lecz zobowiązaniem nierzetelnego podatnika, w treści decyzji należy to zobowiązanie precyzyjnie określić. Nie jest więc możliwe, aby osoba trzecia sama naliczała odsetki za zwłokę od należności głównej zobowiązania podatnika.

Podstawa prawna

Art. 109 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy rozwód znosi odpowiedzialność

Podatnicy rozwiedli się. Jednak żona przez pięć lat małżeństwa nie rozliczała należnych podatków. Czy rozwód zniósł odpowiedzialność męża za długi żony?

Nie

Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednak tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Odpowiedzialność ta nie obejmuje: niepobranych należności oraz pobranych, a niewpłaconych przez płatników lub inkasentów; odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Te same zasady mają zastosowanie w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

Podstawa prawna

Art. 110 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy każdy odpowie za dług podatnika

Czy każda osoba trzecia może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika?

Nie

Osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za cudzy dług, jednak odpowiedzialność ta wynikać może wyłącznie z mocy konkretnego przepisu ustawy, a do kręgu tych osób należą wyłącznie podmioty wymienione w art. 110-117 Ordynacji podatkowej, przy czym katalog osób trzecich ponoszących odpowiedzialność z tytułu cudzych zaległości podatkowych ma charakter zamknięty.

Podstawa prawna

Art. 110-117 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy odpowiada się za firmanctwo

Podatnik za zgodą swojego wspólnika w transakcjach handlowych posługiwał się nazwą firmy wspólnika. Podawane dane były nieprawdziwe, co prowadziło do powstania zaległości podatkowych. Czy za fałszowanie danych odpowiedzialność mogą ponieść również osoby trzecie?

Tak

Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

Podstawa prawna

Art. 113 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy dzierżawca odpowiada za podatki

Przedsiębiorca wydzierżawiał pod działalność gospodarczą lokal. Dzierżawca jednak nie odprowadzał podatków związanych z lokalem. Czy wynajmujący będzie ponosił odpowiedzialność za zaległości podatkowe z dzierżawcą?

Tak

Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

Zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości nie obejmuje odsetek od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

Art. 114a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy za firmę odpowie rodzina

Podatnik prowadził działalność gospodarczą wraz z ojcem, ale zaniżał zobowiązania podatkowe. Gdy nieprawidłowości wykrył fiskus, podatnik nie miał z czego zapłacić długu. Czy odpowiedzialność może ponieść ojciec?

Tak

Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Zasady te stosuje się również do małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających w separacji.

Podstawa prawna

Art. 111 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wspólnicy solidarnie odpowiadają za podatki

Trzech podatników prowadzi spółkę cywilną. Jeden z nich nie chce płacić należnych podatków. Czy pozostali dwaj odpowiedzą za długi nieuczciwego wspólnika?

Tak

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.

Co więcej, te zasady stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Podstawa prawna

Art. 115 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).