PORADA

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Ma kłopot z prawidłowym rozliczeniem VAT od transakcji z zagranicznym kontrahentem. Planuje wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

- Czy opłata za wydanie interpretacji może być zaliczona do kosztów podatkowych - pyta pan Krzysztof z Wrocławia w liście do redakcji GP.

Podatnik może taką opłatę zaliczyć do kosztów. Marcin Biernacki, prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie, wyjaśnia, że zgodnie z art. 14 f ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych podlegają opłacie w wysokości 75 zł (opłata ta zostanie wkrótce obniżona do 40 zł) lub wielokrotności tej kwoty, w przypadku wniosków dotyczących wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych.

- Opłaty za wydanie interpretacji podatkowych należy traktować jako koszty związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, które ponoszone są w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów - podkreśla Marcin Biernacki.

Dodaje, że opłaty te nie są wymienione w katalogach wydatków, które nie mogą być kosztami (art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT), należy więc traktować je jako pośrednie koszty uzyskania przychodu.

- Zwrócenie się przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie interpretacji ma na celu właściwe i zgodne z prawem ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych lub podatkowych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa - tłumaczy Marcin Biernacki.

Otrzymanie interpretacji i zastosowanie się do niej jest więc pewnego rodzaju zabezpieczeniem się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli skarbowych, podczas których rozwiązania przyjęte przez podatnika mogłyby zostać zakwestionowane, a zastosowane sankcje mogłyby doprowadzić nawet do upadku firmy.

Stwierdza też, że ze względu na zawiłość, niejednoznaczność i dużą zmienność prawa podatkowego w Polsce ponoszenie przez przedsiębiorców wydatków na urzędowe interpretacje jest uzasadnione, a często nawet konieczne.

Ważne!

Od 20 września opłata za wydanie interpretacji podatkowej będzie wynosić 40 zł, zamiast obecnych 75 zł