Czy każdy musi mieć własny NIP

Córka podatniczki podjęła właśnie pierwszą pracę. Czy będzie musiała wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie NIP?

Tak

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej, zwany NIP.

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków. Podmioty te również otrzymują NIP.

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek, lub pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem tego płatnika.

Podstawa prawna

● Art. 2 oraz art. 8 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).


W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy naczelnik nadaje numer identyfikacyjny

Czy składać wniosek według właściwości

Czy podawać dane osobowe we wniosku

Czy aktualizować dane w terminie

Czy aktualizację przesłać elektronicznie

Czy można odziedziczyć NIP po rodzicach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.