Opłacie skarbowej podlega w sprawach z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia na wniosek. Opłacie tej podlega także złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

PRZYKŁAD: OPŁATA SKARBOWA OD PROKURY

Jak ustanowiony przez spółkę prokurent w celu ujawnienia udzielonej mu prokury może skutecznie posługiwać się odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwałą zarządu banku o udzieleniu prokury?

W przypadku gdy prokurent posługuje się uchwałą zarządu banku, a odpis z KRS składa tylko w celu potwierdzenia faktu ujawnienia prokury w rejestrze, wówczas opłacie skarbowej będzie podlegała jedynie złożona uchwała zarządu banku stwierdzająca udzielenie prokury. Natomiast w sytuacji gdy prokurent w celu wykazania udzielonej mu prokury posługuje się tylko odpisem z KRS, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od tego dokumentu.

Opłacie skarbowej podlega złożenie określonym organom dokumentu pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów czy kopii, wyłącznie w celu wykazania umocowania pełnomocnika czy prokurenta, którzy mają działać w danym postępowaniu przed tymi organami.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wysokość opłaty

Stawki opłaty skarbowej są określone w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. W załączniku tym znajduje się ponad 120 czynności, podlegających tej opłacie. Przykładowo udzielenie pełnomocnictwa lub prokury kosztuje 17 zł. Sporządzenie aktu małżeństwa to już koszt 84 zł. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT jako podatnika czynnego lub zwolnionego podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł. Za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź określające wysokość długu podatnik musi zapłacić 21 zł.

Wyższe opłaty wiążą się m.in. z prowadzeniem działalności związanej z produkcją alkoholu. Jako przykład można podać dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przy wyrobie alkoholu etylowego. Opłata skarbowa w tym przypadku wynosi 11 610 zł.

Najwyższe stawki występują przy zezwoleniach, pozwoleniach, koncesjach. Jeśli np. przedsiębiorca chciałby utworzyć za granicą bank z kapitałem polskim lub z udziałem kapitału polskiego, musi liczyć się z koniecznością zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 12 750 zł.

Powstanie obowiązku

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Opłacie podlega też złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

PRZYKŁAD: MOMENT WPŁATY NALEŻNOŚCI

Podatnik sprzedaje akcesoria komputerowe, fotograficzne i GSM za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową, jak też za pośrednictwem wyspecjalizowanych w aukcjach portali internetowych. Podatnik zamierza zmienić formę rozliczania się z kosztów przesyłek i formę ich prowadzenia. Po zawiązaniu z klientem umowy i po udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa koszt wysłania towaru za pośrednictwem poczty ponosić będzie sprzedający, a następnie klient kupujący będzie zwracał koszt przesyłki. Jak w takim przypadku będzie wyglądać kwestia opłaty skarbowej?

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. To oznacza, że opłacie skarbowej podlegają dokumenty składane w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Do czasu złożenia takiego dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W opisanej sytuacji obowiązek zapłaty nie powstanie w momencie udzielenia pełnomocnictwa, a dopiero w chwili wykazywania przez podatnika przed organami skarbowymi, że ze względu na istnienie pełnomocnictw jest zwolniony z obowiązku w zakresie VAT - o ile organy skarbowe będą domagały się złożenia tych pełnomocnictw lub ich odpisów, wypisów, kopii w toku prowadzonego przez nie postępowania.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na wymienionych osobach lub jednostkach, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

Jeżeli jedną ze stron czynności jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

• od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

• od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

• od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie,

• od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego - z chwilą użycia zaświadczenia.

Trzeba też pamiętać, że opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Uiszczenie opłaty

Uiszczenia opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

PRZYKŁAD: OPŁATA W SPRAWACH ZATRUDNIENIA

Czy wydawane przez wójta zaświadczenia osobom, w celu przedłożenia ich w powiatowym urzędzie pracy, w sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem statusu bezrobotnego podlegają opłacie skarbowej?

Opłacie skarbowej podlega w sprawach z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia i zezwolenia na wniosek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od przedmiotów tej opłaty nie powstaje, jeżeli istnieje podstawa prawna do jego wyłączenia lub zwolnienia od opłaty skarbowej. Nie podlega bowiem opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii między innymi w sprawach zatrudnienia.

Z wyłączenia tego korzystają nie tylko czynności organów administracji publicznej bezpośrednio związane ze stosunkiem pracy, ale również te czynności wykonywane na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, których celem jest podjęcie zatrudnienia.

Zatem wydawane przez wójta zaświadczenia osobom, w celu przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy, w sprawach związanych z rejestracją i nabywaniem statusu bezrobotnego korzystają z wyłączenia od opłaty skarbowej jako wydawane w sprawach zatrudnienia.

Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organ administracji rządowej i samorządowej dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty. Adnotacji takiej nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej.

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo inny podmiot może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

W praktyce mogą się też zdarzyć przypadki, gdy będzie nam się należał zwrot uiszczonej opłaty skarbowej.

Zgodnie z przepisami opłata skarbowa podlega zwrotowi:

• od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

• od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

• od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ważne!

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione