Trzy pytania do... JAROSŁAWA ZIOBROWSKIEGO, prawnika w zespole prawa podatkowego WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr - Jak opłacić pełnomocnictwo, gdy z jego treści wynika, że ustanowiono dwóch pełnomocników?
– Opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Załącznik do ustawy precyzuje, że opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zgodnie z przyjętą praktyką, jeżeli mocodawca ustanowił dwóch pełnomocników w jednym dokumencie pełnomocnictwa, opłata skarbowa wynosi 34 zł. W przypadku złożenia pełnomocnictwa, w którym mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, ale zobowiązał ich do łącznego działania, wysokość opłaty wynosi 17 zł.
Co się dzieje, gdy małżonkowie ustanawiają jednego pełnomocnika?
– Ustanowienie jednego pełnomocnika przez łącznego mocodawcę (np. małżonków) skutkować będzie powstaniem jednego stosunku pełnomocnictwa. Zatem złożenie takiego pełnomocnictwa podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Znajduje to potwierdzenie we wspólnym stanowisku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów dotyczącym stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.
Czy zawsze trzeba płacić za pełnomocnictwo?
– Wszystko zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli z jego treści wynika upoważnienie do reprezentowania w danym postępowaniu przed wszystkimi instancjami, podlega ono opłacie skarbowej tylko raz w momencie złożenia (zwykle na początku postępowania). Należy pamiętać, że pełnomocnictwo udzielone w sprawie podatkowej nie stanowi umocowania do działania w sprawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy toczy się kilka postępowań podatkowych (szczególnie w zakresie różnych podatków), jedno pełnomocnictwo również może nie wystarczyć.