Czy urząd wypłaci mniejszą nadpłatę

W rocznym rozliczeniu podatkowym wykazałam nadpłatę. Czy urząd może zaliczyć część nadpłaty na poczet zaległości podatkowej i wypłacić nadpłatę niższą od wykazanej?

Tak

Wykazana w zeznaniu podatkowym nadpłata podatku nie zawsze podlega zwrotowi. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych. W określonych przypadkach nadpłaty mogą także podlegać zaliczeniu na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań.

Wyjaśnijmy, że przed dokonaniem zwrotu nadpłaty organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających, w wyniku których może nastąpić:

• zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych,

• zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych - tylko na pisemny wniosek podatnika, w którym należy wskazać sposób zaliczenia poprzez określenie rodzaju zobowiązania i terminu jego powstania,

• zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych bez pisemnego wniosku podatnika - w przypadku gdy nadpłata nie przekracza wysokości kosztów upomnienia, chyba że podatnik wystąpi z pisemnym wnioskiem o jej zwrot.

Jeżeli na podatniku nie ciążą zaległości i bieżące zobowiązania, organ podatkowy dokonuje zwrotu nadpłaty.

Podstawa prawna

• Art. 76 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd doliczy odsetki

Zeznanie podatkowe złożyłem w lutym. Do tej pory nie otrzymałem wykazanej nadpłaty podatku dochodowego. Czy urząd będzie musiał zwrócić podatek z odsetkami?

Tak

Urząd podatkowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłat powstających u podatników podatku dochodowego i wykazanych w rocznym PIT. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zeznania. Podatnikowi, który nie otrzymał w ustawowym terminie nadpłaty, przysługuje zwrot wraz z odsetkami.

Zgodnie bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku, w którym nastąpi uchybienie trzymiesięcznemu terminowi, podatnikowi przysługuje oprocentowanie liczone od dnia powstania nadpłaty, tj. złożenia zeznania podatkowego w urzędzie do dnia jej zwrotu włącznie. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

• Art. 78 par. 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy sprzeciw od korekty opóźni wypłatę nadpłaty

Chcę złożyć sprzeciw od dokonanej przez urząd korekty zeznania podatkowego. Czy wydłuży to termin uzyskania zwrotu nadpłaty?

Tak

W przypadku skorygowania zeznania podatkowego przez organ podatkowy nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. Termin na wniesienie sprzeciwu od urzędowej korekty zeznania wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.

Podstawa prawna

• Art. 77 par. 2 pkt 1, art. 274 par. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy po korekcie dłużej trzeba czekać na zwrot

Złożyłam zeznanie podatkowe 30 kwietnia 2008 r., w którym nie uwzględniłam należnej mi ulgi z tytułu wydatków na nabycie sprzętu rehabilitacyjnego. Na początku czerwca skorygowałam zeznanie, wykazując wyższą nadpłatę. Czy będę musiała czekać dłużej na zwrot pieniędzy?

Tak

W przypadku gdy podatnik koryguje zeznanie przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, trzymiesięczny termin zwrotu nadpłaty ulega wydłużeniu. Nie będzie on w takiej sytuacji liczony od dnia złożenia pierwotnego zeznania podatkowego, lecz od dnia skorygowania zeznania przez podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 77 par. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy bez wiedzy podatnika urząd zaliczy nadpłatę

Nie otrzymałam jeszcze zwrotu nadpłaty wykazanej w zeznaniu podatkowym złożonym w styczniu 2008 r. Czy urząd mógł dokonać zaliczenia na poczet zaległości bez mojej wiedzy?

Nie

W sprawach zaliczenia nadpłat na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie. W postanowieniu urząd powinien określić przede wszystkim: jaka kwota zaległości znajdowała się na koncie podatnika w dniu powstania nadpłaty lub złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a także, w jaki sposób urząd zaliczył nadpłatę, tj. ile z niej zostało zaliczone na poczet podatku, ile na odsetki oraz jaka kwota, po dokonaniu zarachowania nadpłaty, pozostaje do uregulowania: podatek i odsetki na dzień wydania postanowienia.

W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, jeżeli nadpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, nadpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu powstania nadpłaty lub w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W sytuacji natomiast gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, nadpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania nadpłata ma zostać zaliczona.

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Podstawa prawna

• Art. 76a, art. 55 par. 2, art. 62 par. 1, art. 236 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można odrzucić urzędową korektę

Otrzymałem z urzędu skarbowego informację o urzędowym dokonaniu korekty zeznania. W jej wyniku mam otrzymać nadpłatę niższą o ok. 200 zł. Nie zgadzam się z dokonaną korektą. Czy mogę w jakiś sposób odwołać się od korekty urzędowej?

Tak

Uprawnienie do korygowania składanych deklaracji i zeznań podatkowych przysługuje nie tylko podatnikowi. Urzędnik może skorygować deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień pod warunkiem jednak, że zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł. W przypadku uchybień większej wagi urząd skarbowy zwraca się do podatnika o skorygowanie deklaracji oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których poddaje w wątpliwość informacje zwarte w złożonej deklaracji.

Organ podatkowy, który dokona urzędowej korekty, ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie podatnika. W tym celu uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza ją podatnikowi. Dodatkowo podatnik powinien otrzymać informację o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Podatnikowi, który nie zgadza się z korektą dokonaną przez urząd skarbowy, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu. Sprzeciw ten wnosi się do organu podatkowego, który dokonał korekty, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją dotyczącą skutków finansowych korekty. Brak sprzeciwu po stronie podatnika oznacza, że dokonana przez urząd korekta wywoła takie skutki jak korekta deklaracji złożona przez podatnika. Natomiast w sytuacji gdy podatnik w ustawowym terminie wniesie sprzeciw do organu podatkowego, sprzeciw ten skutkuje anulowaniem korekty.

Podstawa prawna

• Art. 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można ponaglić urząd

Czy można ponaglić urząd, który po upływie trzymiesięcznego terminu nie zwraca wykazanej w zeznaniu nadpłaty?

Tak

W takiej sytuacji podatnik przede wszystkim może zwróć się do urzędu z pytaniem o przyczyny braku zwrotu nadpłaty. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, można podjąć kroki mające na celu skłonienie urzędu do wypłaty należnej nadpłaty.

Podatnikowi na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli w tym wypadku do dyrektora izby skarbowej. Ponaglenie to należy złożyć bezpośrednio do dyrektora izby skarbowej, z pominięciem urzędu. Jeżeli dyrektor izby uzna ponaglenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin na załatwienie sprawy, tj. zwrotu podatku, a ponadto zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.

W przypadku gdy ponaglenie nie przyniosło rezultatu, podatnik może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność urzędu skarbowego. Skarga jest dopuszczalna tylko po bezskuteczności ponaglenia. Skargę do WSA składa się za pośrednictwem urzędu skarbowego. Sąd, uwzględniając skargę, określi termin zwrotu nadpłaty. W razie niewykonania wyroku sądu uwzględniającego skargę na bezczynność, jednak po uprzednim pisemnym wezwaniu naczelnika urzędu skarbowego do wykonania wyroku, podatnik może wnieść skargę do WSA w tym przedmiocie, żądając wymierzenia naczelnikowi urzędu grzywny.

Podstawa prawna

• Art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).