ANALIZA

Dziś jest ostatni dzień na zwrot nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z rozliczenia za 2007 rok. Do 30 lipca pieniądze z urzędu skarbowego powinni dostać podatnicy, którzy ze złożeniem zeznania rocznego zwlekali do ostatniego dnia, czyli 30 kwietnia 2008 r. Fiskus na zwrot nadpłat ma bowiem trzy miesiące od momentu złożenia zeznania podatkowego. Jednak uwaga. Podatnicy, którzy po 30 kwietnia złożyli korektę PIT, nie mają co liczyć, że dziś otrzymają nadpłatę. Termin trzymiesięczny na zwrot nadpłaty liczy się w takim przypadku od momentu złożenia korekty. Jeśli przykładowo podatnik 15 maja 2008 r. złożył skorygowane zeznanie za 2007 rok i wykazał w nim nadpłatę, zwrot otrzyma najpóźniej15 sierpnia 2008 r.

Co ważne, dziś nie tylko jest ostatni dzień na zwrot nadpłat podatnikom. Dziś urzędy skarbowe mają też ostatni dzień na przekazanie wpłat z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, wskazanych przez podatników w rocznych PIT.

Termin zwrotu

Zwrot nadpłaty wynikający z zeznania podatkowego powinien nastąpić nie później niż trzy miesiące od dnia jego złożenia. Zdaniem Agnieszki Janeczek z PricewaterhouseCoopers, jeśli urząd skarbowy przekroczony ten termin, podatnikowi należą się odsetki za zwłokę. Powinny zostać naliczone od dnia złożenia zeznania do dnia zwrotu nadpłaty w kwocie równej wysokości odsetek od zaległości podatkowych (15 proc. w skali roku).

Michał Goj, menedżer w Ernst & Young, zwraca uwagę, że gdyby w praktyce zdarzyło się, że urząd już po terminie zwróci podatnikowi nadpłatę bez odsetek, to zwrócona kwota powinna podlegać proporcjonalnemu zaliczeniu na nadpłatę i należne od niej odsetki. W efekcie po stronie podatnika pozostanie jeszcze roszczenie o zwrot pozostałej części nadpłaty wraz z oprocentowaniem.

- Zanim jednak podatnik podejmie jakiekolwiek kroki, powinien sprawdzić, czy urząd rzeczywiście przekroczył termin zwrotu nadpłaty. Organy przyjmują, że początkiem biegu trzymiesięcznego terminu jest data wpływu deklaracji do urzędu skarbowego, a nie nadania jej na poczcie. Niestety, w okresie zwiększonej liczby przesyłek, daty te mogą znacząco się różnić - ostrzega Michał Goj.

Korekta zeznania

Ustawowy termin zwrotu nadpłaty może zostać jednak przesunięty, np. w przypadku złożenia korekty zeznania przez podatnika lub skorygowania zeznania z urzędu przez władze skarbowe.

- Nadpłata może również nie zostać zwrócona, jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe (wówczas nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości) lub złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych - stwierdza Agnieszka Janeczek.

Odsetki za opóźnienie

Zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego zeznania PIT w terminie (tj. zasadniczo w ciągu trzech miesięcy od złożenia zeznania) zagwarantowany jest przez istnienie obowiązku zapłaty podatnikowi odsetek w przypadku opóźnienia. Jak podkreśla Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, szef zespołu do spraw postępowań podatkowych Kancelarii Salans, odsetki - w wysokości takiej jak odsetki od zaległości podatkowych - naliczane są wówczas od dnia złożenia zeznania przez podatnika do dnia zwrotu nadpłaty. Powinno to dyscyplinować organy podatkowe. Jeśli jednak zwrot się opóźnia, to podatnik może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami.

Taki wniosek - po pierwsze - przypomina organowi o konieczności zwrotu nadpłaty, a po drugie - przerywa bieg terminu wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty.

- Podatnik będzie także uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu podatkowego - podpowiada Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Przekazanie 1 proc. podatku

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że urzędy skarbowe mają trzymiesięczny termin, licząc od zakończenia akcji składania zeznań podatkowych, aby przekazać kwoty zadeklarowane przez podatników na konta organizacji pożytku publicznego. Jednak, jak zauważa Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach, w przepisach nie zawarto uregulowań określających, że przekroczenie tego terminu powoduje konieczność przekazania kwot zadeklarowanych z 1 proc. podatku wraz z odsetkami.

- Zatem ewentualne niedotrzymanie terminów nie będzie skutkować otrzymaniem przez organizacje kwot wraz z odsetkami, ale też urzędy robią wszystko, aby zachować terminy określone przepisami na przekazanie kwot zadeklarowanych z 1 proc. przez podatników - podkreśla Grażyna Piechota.

Dodaje, że zdarzają się sytuacje, niezależne od działań urzędników, kiedy w wyniku weryfikacji zeznania podatkowego okazuje się, że ma ono błędy formalne, np. jest niepodpisane, nie zawiera załączników, co powoduje, że nie może zostać wprowadzone do systemu.

W konsekwencji nie można przekazać 1 proc. podatku na konto organizacji. Zdarza się tak np. wtedy, gdy podatnik złożył zeznanie zawierające błędy drogą pocztową, a więc urzędnik nie miał możliwości zweryfikowania poprawności czy kompletności zeznania przy jego przyjmowaniu. Podatnik nie stawia się na wezwania i urząd nie może dochować terminu do przekazania 1 proc. na konto organizacji.

- Takie sytuacje sporadycznie, ale się zdarzają i dlatego pewna część środków może być przekazana organizacjom po terminie, kiedy urzędy wyjaśnią ewentualne wątpliwości z podatnikiem - podsumowuje Grażyna Piechota.

JAK LICZYĆ TERMINY PODATKOWE

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

15 proc. wynoszą odsetki od niezwróconej w terminie nadpłaty