Podatnik od kilku lat inwestował w zagraniczny fundusz inwestycyjny. W 2008 roku złożył zlecenie odkupienia przez fundusz posiadanych jednostek.

- Czy uzyskany dochód podlega opodatkowaniu - pyta Robert w e-mailu do redakcji.

Tak. Dochody z funduszy kapitałowych zarówno polskich, jak i zagranicznych podlegają opodatkowaniu 19-proc. stawką.

Zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają zazwyczaj siedzibę w Luksemburgu czy Szwajcarii i z racji tego nie są zobowiązane do odprowadzania należnego podatku w Polsce ani wystawiania uczestnikowi imiennej informacji o przychodach. Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, któremu zagraniczne towarzystwo wypłaciło świadczenie z tytułu wypracowanego przez posiadane przez niego jednostki uczestnictwa zysku, podatek od tego zysku musi wyliczyć samodzielnie. Podstawą do wyliczenia jest stan rejestru uczestnika funduszu, który zagraniczna instytucja powinna udostępnić klientowi. Nieodprowadzanie należnego podatku przez płatnika nie zwalnia podatnika z rozliczenia dochodu przed urzędem skarbowym.

Obliczony podatek, z uwzględnieniem zasad przeliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodu na złote, należy wykazać w zeznaniu rocznym. Wyliczając dochód do opodatkowania, uczestnik funduszu może go pomniejszyć o dodatkowe koszty, takie jak opłaty i prowizje pobierane za operacje i zarządzanie funduszem. Mając również na uwadze zasady rozliczenia ewentualnego podatku zapłaconego przez uczestnika za granicą, zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o PIT polscy podatnicy od zryczałtowanego podatku od tych dochodów odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych dochodów przy zastosowaniu stawki 19 proc. Do urzędu odprowadzona zostanie więc nadwyżka podatku.

W zależności od sytuacji podatnika, tj. pozostałych osiągniętych przez niego dochodów w roku podatkowym, dochody z zagranicznych funduszy inwestycyjnych należy wykazać w PIT-36 (część K) lub PIT-36L (część J), lub PIT-38 (część E).

JAK DOKONAĆ ROZLICZENIA

● Kwota podatku = [kwota wypłacona - (kwota wpłacona + opłaty i prowizje)] x 19 proc.

● Wszystkie kwoty należy przeliczyć na złote

● Zsumowanie kwoty podatku w przypadku kilku wypłat w ciągu roku kalendarzowego

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 30a ust.1 pkt 5, ust. 9, art. 45 ust. 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).