Podatnik uzyskał dochód ze sprzedaży akcji i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z obrotem instrumentami finansowymi.

- Czy dochód z akcji rozliczam razem z przychodami firmy - pyta Teresa z Warszawy.

Nie. Przychody osób fizycznych, których źródłem są transakcje na instrumentach giełdowych, są zaliczane do odrębnie opodatkowanego źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej i z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi w sposób liniowy.

Jeżeli jednak odpłatne zbycie instrumentów finansowych jest częścią działalności gospodarczej podatnika po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych przewidzianych dla tego rodzaju działalności, to przychody z tego tytułu będą rozliczane w sposób właściwy dla opodatkowania przychodów z działalności. Zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania przy rozliczaniu tych instrumentów będą takie same jak przy rozliczaniu pozostałych przychodów z działalności.

Natomiast przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i wypracowane nadwyżki finansowe inwestuje na rynku kapitałowym, dochody uzyskane w ten sposób rozlicza na odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, oddzielnie od przychodów swojej firmy.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 30b ust. 1, 4, 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).