Podatnik zamierza sprzedać akcje spółki, która nie jest notowana na giełdzie.

– Jak udokumentować taką transakcję – pyta pan Marian z Poznania.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zbycie akcji przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu jako sprzedaż praw majątkowych. Stroną zobowiązaną do rozliczenia PCC jest nabywca akcji.

Kamil Skomorowski, doradca podatkowy w Accreo Taxand, tłumaczy, że w celu udokumentowania transakcji dla celów PCC niezbędne wydaje się zawarcie umowy w formie pisemnej. Ponadto wartość akcji określona w umowie powinna odzwierciedlać ich wartość rynkową.

Możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia od PCC, jeśli nabycie akcji przez jedną osobę fizyczną od innej osoby fizycznej nastąpi za pośrednictwem firm inwestycyjnych (także zagranicznych). Za firmy inwestycyjne uznaje się m.in. domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz określone podmioty zagraniczne prowadzące w Polsce działalność maklerską.

– Należy pamiętać, aby działania np. domu maklerskiego w ramach transakcji faktycznie stanowiły pośrednictwo, tzn. żeby dom maklerski uczestniczył w dokonywaniu tej umowy. Przykładowo dom maklerski może zawrzeć umowę w imieniu jednej ze stron lub przyjmować i wykonywać w jej imieniu zlecenia – tłumaczy Kamil Skomorowski.

Warto również zadbać, aby zakres czynności, które ma wykonać pośrednik, był wyraźnie określony w zawartej z nim umowie. Będzie to stanowiło podstawę i dowód do zastosowania zwolnienia z PCC.

Dla sprzedającego powstanie dochód ze sprzedaży opodatkowany 19-proc. stawką podatku dochodowego.

1 proc. wynosi stawka PCC od umowy sprzedaży akcji