Podatnik w 2008 roku przekazał darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego.

- Czy 6-procentowy limit w uldze na darowizny będzie w tym wypadku dotyczył łącznie wszystkich odliczeń - pyta pan Janusz z Kielc.

Tak. Ulga na darowizny umożliwia odliczanie darowizn z różnych tytułów. Ustawodawca wymienia je w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Są to darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa. Zgodnie z ogólną zasadą odliczenia darowizny na jeden ze wskazanych wyżej celów można dokonać (po spełnieniu określonych warunków) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Może się jednak zdarzyć, że podatnik w trakcie roku podatkowego dokonał kilku darowizn na różne wskazane przez ustawodawcę cele. W takim wypadku ustawodawca wprowadził dodatkowe zastrzeżenie. Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o PIT łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 (darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Podatnicy dokonujący odliczenia z tytułu darowizn w załączniku PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).