Czy można korzystać ze starych druków

Przy rozliczeniu za 2006 rok podatnik pobrał z urzędu skarbowego zapas druków. Czy może wykorzystać je w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok?

Nie

Formularze z 2006 roku nie będą odpowiednie do rozliczenia dochodów za 2007 rok. Co rok druki zeznań są aktualizowane. Zatem podatnik powinien sprawdzić, czy wypełnia aktualny druk. Oczywiście rozliczając się za 2007 rok, podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak w latach poprzednich. Jednak nie oznacza to, że formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem. Dlatego do rozliczenia się za 2007 rok podatnicy powinni mieć formularze wydane w tym roku, a te można pobrać z urzędów skarbowych lub strony internetowej każdej izby skarbowej albo ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy różne dochody wpisać w jeden PIT

W 2007 roku podatniczka pracowała na umowie o pracę i dodatkowo uzyskała dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. Czy wszystkie dochody może wykazać w jednej deklaracji PIT?

Nie

Dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych będzie trzeba wykazać w PIT-38. Trzeba pamiętać, że dochodów z giełdy nie łączy się z innymi dochodami. Natomiast dochody z pracy będzie trzeba wykazać w formularzu PIT-37.

Warto jeszcze dodać, że do 30 kwietnia 2008 r. (czyli przy rozliczeniu za 2007 rok) poza PIT-38 i PIT-37 podatnicy będą też składać PIT-36, który przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, samodzielnie opłacających zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, uzyskali dochody za granicą oraz którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jest jeszcze PIT-36L, który muszą składać osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką PIT w wysokości 19 proc. oraz ci, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Nadal funkcjonują też formularze: PIT/D - przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O, w którym wykazuje się pozostałe ulgi.

Tak jak przed rokiem podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy i rozliczający je w Polsce muszą dodatkowo wypełniać PIT/ZG. Formularz ten jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ulgę na dziecko odlicza się od podatku

Czy podatnik rozliczający się za 2007 rok odlicza ulgę na dziecko od podatku?

Tak

Podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2007 rok mogą pomniejszyć należny podatek dochodowy o kwotę 1145,08 zł z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych. Ulga przysługuje na każde dziecko małoletnie, bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem że w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie- powodujących obowiązku zapłaty podatku (w 2007 roku - 3015 zł).

Podstawa prawna

• Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ulga rehabilitacyjna jest limitowana

Mama podatniczki jest osobą niepełnosprawną. Chce w swoim zeznaniu odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne. Czy takie odliczenia są limitowane?

Tak

Jednak limitowane są tylko niektóre z wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Rozliczając się za 2007 rok, nadal można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba. Katalog wydatków podlegających odliczeniu został szczegółowo wymieniony w ustawie o PIT.

Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe, np. odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika czy używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną do dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - nie mogą w roku podatkowym przekroczyć po 2280 zł na każde z tych odliczeń.

Ponadto podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jeśli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

W ramach tej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Tu występuje specyficzny limit. Odliczyć od dochodu można bowiem wydatki na leki stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. W tym przypadku górny limit odliczenia nie występuje.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można rozliczyć się ze zmarłym mężem

Podatniczka co roku rozliczała się z fiskusem wspólnie z mężem. Jednak w 2007 roku małżonek zmarł. Czy mimo to podatniczka może złożyć wspólny PIT?

Tak

Ze wspólnego rozliczenia dochodów małżonków mogą korzystać owdowiali podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub w roku następnym, ale przed dniem złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

Ten sposób opodatkowania łącznych dochodów małżonków nie jest jednak możliwy w sytuacji, gdy jeden z małżonków był opodatkowany w sposób zryczałtowany, chyba że ryczałtem objęte były wyłącznie dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a umowy te nie zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

• Art. 6, art. 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ustawa określa odliczenia od dochodu

Podatnik chciałby zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe za 2007 rok. Chce dokonać odliczeń od dochodu. Czy ustawa o PIT precyzuje rodzaje tego typu odliczeń?

Tak

Od dochodu osiągniętego w 2007 roku można odliczyć m.in.: darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, kultu religijnego, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Poniesione darowizny nie mogą przekroczyć 6 proc. dochodu, z tym że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają odliczeniu w pełnej wysokości. Warto tu dodać, że darowizny kościelne będą musiały być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego. Trzeba też pamiętać, że nie podlegają odliczeniu od dochodu darowizny przekazane przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na realizowane przez te organy cele oświatowe.

Dochód można także pomniejszyć o odsetki od kredytów mieszkaniowych - w ramach tzw. praw nabytych. Również od dochodu odliczana jest ulga internetowa. Polega ona na tym, że od dochodu odlicza się wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu lub budynku, będącym miejscem zamieszkania podatnika, w maksymalnej wysokości 760 zł. W tym przypadku podstawą odliczenia będzie faktura VAT.

Podstawa prawna

• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy 1 proc. podatku przekaże urząd

Podatnik chciałby podzielić się swoim podatkiem z wybraną przez siebie organizacją pożytku publicznego. Czy to prawda, że w rozliczeniu za 2007 rok wpłaty jednoprocentowej za podatnika dokona naczelnik urzędu skarbowego?

Tak

W rozliczeniach podatkowych za 2007 rok podatnicy skorzystają po raz pierwszy z nowych zasad przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przekazania 1 proc. podatku dokonuje urząd skarbowy, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym przez podatnika, ze wskazaniem nazwy organizacji i numeru wpisu do KRS. Wyboru organizacji dokonuje się na podstawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy składki od gosposi można odliczać

Czy w rozliczeniu za 2007 rok nadal można odliczać składki opłacane za osobę bezrobotną zatrudnioną w gospodarstwie domowym w 2006 roku?

Tak

Osoby prowadzące gospodarstwo domowe zachowują prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych przez nie na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego, wykonującego pracę zarobkową w tym gospodarstwie do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed 1 stycznia 2007 r., na zasadzie praw nabytych.

Podstawa prawna

• Art. 27e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.).