MAGDALENA KOSEWSKA-KWAŚNY

menedżer w Accreo Taxand

Suma dostępnych środków finansowych do rozdysponowania w latach 2007-2013 wynosi 22,4 mld euro. Budżet ten został podzielony pomiędzy siedem programów operacyjnych centralnych oraz siedem programów operacyjnych regionalnych. Wysokość pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców jest uzależniona od lokalizacji inwestycji. Najwyższe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu jest dostępne w południowej i północno-wschodniej części Węgier. Natomiast dofinansowanie na terenie północno-zachodnich Węgier jest niższe i wynosi 40 proc. i 30 proc. w zależności od lokalizacji projektu. Przedsiębiorcy realizujący projekty na terenie Budapesztu oraz w rejonie Pest mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości odpowiednio do 25 proc. (10 proc. od 2011 roku) i 30 proc.

Fundusze strukturalne zostaną rozdysponowane na przedsięwzięcia mające na celu rozwój ekonomiczny i społeczny kraju. W ramach programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym zostaną objęte wsparciem inicjatywy mające na celu rozwój gospodarki, transportu, projekty realizowane na rzecz ochrony środowiska, w tym z zakresu energetyki, jak również rozwój infrastruktury społecznej i wsparcie przeprowadzania reform krajowych. Natomiast programy regionalne zostały powołane w celu przyśpieszenia rozwoju oraz zwalczania problemów występujących w danym rejonie kraju. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie zarówno w ramach programów centralnych, jak i regionalnych.

Najważniejszym źródłem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest program operacyjny Rozwój Gospodarczy, z budżetem w wysokości 2,5 mld euro. Wsparcie finansowe w ramach tego programu zostanie rozdysponowane w ramach czterech osi priorytetowych: Badania i rozwój oraz innowacja dla konkurencyjności, Kompleksowy rozwój przedsiębiorstw; Ulepszenie nowoczesnego środowiska biznesowego oraz Instrumenty finansowe. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach wszystkich osi, realizując inwestycje związane m.in. z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniem nowych technologii, projektami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz wprowadzania standardów jakościowych i środowiskowych. Dodatkowo dofinansowaniem mogą być objęte projekty doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W przypadku programów regionalnych obszary priorytetowe wskazane do dofinansowania są zróżnicowane w każdym rejonie kraju. Niemniej jednak w ramach większości programów regionalnych przewidziano środki finansowe na wsparcie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju turystyki, o które mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w tym w szczególności małe i średnie firmy.

Szczegółowych informacji na temat dostępności funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców planujących inwestycje na Węgrzech udziela państwowa agencja rozwoju (www.nfu.hu).