Czy stypendium podlega opodatkowaniu PIT

Czy powinny być opodatkowane wypłacane przez uniwersytet stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na pokrycie kosztów związanych z pracą naukową? Wypłacane należności są finansowane w 75 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 proc. z krajowych środków publicznych (budżet państwa).

Nie

Wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Tym samym wypłacane przez uniwersytet stypendia doktoranckie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy nagroda dla studenta jest zwolniona z PIT

Czy nagrody wypłacane przez uczelnię dla studentów są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tak

Wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wolne od podatku są także świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W związku z tym nagrody naukowe i stypendia naukowe, jako spełniające przesłanki wskazane w opisanych zwolnieniach, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc na uczelni z tytułu ich wypłacania nie ciążą obowiązki płatnika.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od dodatków stażowych jest PIT

Uniwersytet wypłaca studentom dodatki stażowe, a także zwraca im koszty ubezpieczeń. Czy tego typu świadczenia podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Tak

Wypłacane przez uniwersytet dodatki stażowe dla absolwentów, jak również zwrot kosztów ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z innych źródeł.

Trzeba podkreślić, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń zaliczanych do przychodów z innych źródeł z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Podstawa prawna

• Art. 20, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy fundacja pobiera PIT od stypendiów

Czy na fundacji spoczywa obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów wypłaconych studentom w wysokości 380 zł miesięcznie, którzy nie pracują i złożyli pisemne oświadczenie w tym zakresie?

Nie

Wolne od podatku dochodowego są: stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.

Zwolnienie to stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złożył płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

W omawianej sprawie studentom, którzy nie uzyskują dochodów podlegających opodatkowaniu i złożyli oświadczenie, wypłacane są stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie. W związku z tym stypendia te nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy podjęcie pracy pozbawia zwolnienia

Fundacja wypłaca studentom stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie. Środki zostały przyznane studentom, którzy podjęli pracę i nie złożyli oświadczeń o uzyskiwanych dochodach. Czy w takiej sytuacji na wypłacającej stypendia fundacji spoczywa obowiązek pobierania zaliczek na podatek od stypendiów?

Tak

W takiej sytuacji zwolnienie z opodatkowania stypendiów przyznanych wskazanym osobom nie ma zastosowania, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia nie złożył oświadczenia informującego o uzyskiwanych dochodach. Gdy podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku z tytułu wypłacanego stypendium zacznie uzyskiwać inne przychody podlegające opodatkowaniu, wówczas zobowiązany jest powiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego. Nie podlega natomiast regulacji sytuacja, gdy podatnik przestanie osiągnąć inne dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą stypendium nie złożył oświadczenia, wówczas płatnik jest zobowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały okres wypłacania świadczenia, bez względu na późniejszą zmianę stanu faktycznego podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dopłata do kolonii jest opodatkowana

Firma podatnika współfinansowała kolonie dla dzieci swoich pracowników, które nie ukończyły 18 lat. Czy taka dopłata jest opodatkowana?

Nie

Wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku dotyczy więc dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, tzn. do ukończenia 18 roku życia, a zatem w omawianym przypadku liczy się wiek dziecka w momencie korzystania ze zorganizowanego wypoczynku, nie zaś wiek dziecka w dniu wypłaty dopłaty.

W opisanej sytuacji wypłacone świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego w stosunku do pracownika, którego dziecko w okresie korzystania ze zorganizowanego wypoczynku nie ukończyło 18 lat.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy nagroda za igrzyska jest wolna od podatku

Niepełnosprawne dziecko podatniczki wzięło udział w igrzyskach olimpijskich. Polski Komitet Paraolimpijski przyznał nagrodę pieniężną za osiągnięte przez to dziecko wyniki. Czy wypłacona nagroda jest zwolniona z podatku?

Tak

Wolne od podatku dochodowego są nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 40a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wydatki na studia są wolne od PIT

Podatniczka zawarła z pracodawcą umowę, zgodnie z którą otrzymała dofinansowanie do kosztów opłaty za studia magisterskie, tj. dopłatę do czesnego w wysokości 780 zł. Czy taka dopłata jest wolna od PIT?

Tak

W przypadku sfinansowania przez pracodawcę pracownikom kształcenia w formach szkolnych zarówno na podstawie skierowania z zakładu pracy, jak również bez skierowania, świadczeniem przyznanym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych jest m.in. pokrycie opłaty za naukę pobieranej przez szkołę. W konsekwencji świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.n

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).