~ Czy w uldze za internet można odliczyć aktywację usługi dostępu do internetu? Mam łączną fakturę na sumę 246 zł, w tym abonament za internet na kwotę 46,01 zł. Proszę o poradę - pisze sura na internetowym forum gazetaprawna.pl

Prawo do skorzystania z ulgi internetowej przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym ponosili wydatki za użytkowanie internetu w lokalu (budynku) będącym ich miejscem zamieszkania oraz posiadają dokumentację tych wydatków na fakturze VAT. Są to dwa podstawowe warunki, które umożliwiają podatnikom odliczenie od uzyskanego dochodu poniesionych wydatków w kwocie nieprzekraczającej 760 zł.

Odliczeniu podlegają tylko opłaty abonamentowe wyszczególnione na fakturze wystawianej przez dostawcę internetu lub koszty impulsów telefonicznych w przypadku połączenia z siecią za pośrednictwem modemu telefonicznego na podstawie faktur wystawianych przez operatora telekomunikacyjnego. Ulga internetowa nie obejmuje wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę i modernizację, a także serwis i obsługę techniczną sieci internet.

Internauta nie będzie mógł więc odliczyć całej kwoty wykazanej na fakturze obejmującej koszt aktywacji dostępu do internetu i abonament. Odliczeniu podlegać będą tylko wielokrotności kwoty 46,01 zł wskazane na fakturze jako opłaty abonamentowe.

Trzeba też pamiętać, że ustawowy limit odliczenia 760 zł oznacza, że jeżeli podatnik w ciągu roku podatkowego poniósł opłaty abonamentowe przekraczające ten limit, to od dochodu odliczy maksymalnie 760 zł, natomiast jeśli skumulowana wysokość opłat była niższa od tego limitu, to od dochodu odliczy tylko tę niższą, faktycznie zapłaconą kwotę. Za miejsce użytkowania internetu przez podatnika uważa się miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu, tj. będącą głównym ośrodkiem działalności danej osoby.