~ Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego przez PZU odszkodowania z tytułu polisy OC za doznany uszczerbek na zdrowiu? - pyta CO na internetowym forum gazetaprawna.pl

Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątek stanowią dochody wolne od podatku dochodowego wymienione w art. 21, 52a i 52c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Rolą odszkodowania jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody, nie stanowi ono zatem świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika. Dlatego ustawodawca przewidział wiele zwolnień podatkowych dotyczących wypłaty odszkodowań. Jednym z takich zwolnień jest zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy zwolnienie dla kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Ustawodawca w zakresie tego zwolnienia wprowadził jednak dwa wyjątki. Pierwszy odnosi się do sytuacji, gdy odszkodowanie dotyczy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem liniowym. Ze zwolnienia nie korzystają także dochody z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, gdy ubezpieczenie jest związane z funduszami kapitałowymi. Z pytania wynika, że żaden z tych przypadków nie wystąpił. Oznacza to, że odszkodowanie uzyskane od zakładu ubezpieczeń z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy pamiętać, że dochodów zwolnionych z podatku (podobnie jak dochodów, od których zaniechano poboru podatku) podatnik nie wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.