Podatniczka prowadzi małą firmę. W związku z tym musi nabyć trzy nowe kasy fiskalne. Słyszała, że wydatek na zakup kasy można odliczyć od VAT. Czy można odliczyć całą kwotę wydaną z tego tytułu - pyta pani Maria z Łodzi w liście do GP.

Nie. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ograniczają możliwość odliczenia wydatków na kasę fiskalną limitem.

Podatnik może odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Trzeba zauważyć, że limit uległ znacznemu obniżeniu. Co prawda do końca listopada 2008 r. podatnik miał prawo do odliczenia tylko 50 proc. ceny, ale za to limit kwotowy wynosił 2500 zł.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi odliczenie wydatku na kasę może być dokonane w deklaracji podatkowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy w danym okresie kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego, podatnik otrzyma zwrot nierozliczonej kwoty. Jednak w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu u podatników składających deklaracje miesięczne nie może przekroczyć równowartości 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem i 50 proc. przy deklaracji kwartalnej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 228, poz. 1509).