Podatnik od marca będzie musiał rozliczać podatek akcyzowy. Nie wie jednak, jak ustalić właściwy do rozliczeń urząd.

- Czy akcyzę trzeba rozliczać we właściwym urzędzie - pyta pan Maciej z Garwolina.

Tak. Organami podatkowymi właściwymi dla rozliczenia akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra finansów.

Generalnie właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby;

• osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).