Podatnicy zawarli związek małżeński w 2008 roku. Są zameldowani u rodziców męża, gdzie wcześniej mieszkali. Od października wynajmują mieszkanie. Oba mieszkania podlegają różnym urzędom skarbowym. W takiej sytuacji powinni złożyć zeznania w nowym miejscu zamieszkania.

Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik powinien złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

- Dla rozliczeń z fiskusem istotne jest nie miejsce zameldowania, ale zamieszkania, czyli miejscowość, gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu - podkreśla Anna Misiak.

Jeżeli podatnicy przeprowadzili się w trakcie roku z mieszkania rodziców do mieszkania wynajmowanego i zmienili miejsce swojego zamieszkania, wpływa to na właściwość urzędu skarbowego, do którego powinni skierować zeznania.

- Podatnik, u którego nastąpiła zmiana danych uprzednio zgłoszonych w zgłoszeniu identyfikacyjnym, powinien dokonać aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia, kiedy nastąpiła zmiana - mówi Anna Misiak.

Zgłoszenia aktualizacyjnego można dokonać też za pośrednictwem płatnika. Niedokonanie zgłoszenia albo jego aktualizacji w terminie w przepisach karnych skarbowych traktowane jest jak wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.

- Kary grzywny za opóźnienia w aktualizacji w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są częste, jeśli podatnik dokona odpowiedniej aktualizacji - mówi Anna Misiak.

Dopełnienie obowiązku jest jednak konieczne - w urzędzie skarbowym powinny znaleźć się poprawne dane o podatniku.

- Aktualizacja danych odnośnie do miejsca zamieszkania może okazać się istotna choćby ze względu na uprawnienie do skorzystania z ulgi internetowej - podkreśla nasza rozmówczyni.

63 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT