Czy można odliczyć składki zagraniczne

Podatnik pracował w Wielkiej Brytanii w 2008 roku. Opłacał tam obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Jednocześnie przez część roku pracował w Polsce. Czy w polskim zeznaniu rocznym ma prawo odliczyć zagraniczne składki ubezpieczeniowe?

Tak

Już w rozliczeniu za 2008 rok podatnicy, którzy opłacali zagraniczne składki ubezpieczeniowe, mają prawo uwzględnić je w polskim zeznaniu rocznym. Oznacza to, że dochód lub podatek uzyskany w ciągu tego roku będzie można obniżyć o składki zapłacone w tym okresie, np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech.

Odliczenie zagranicznych składek ubezpieczeniowych będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT nie podlegają odliczeniu składki, których podstawę stanowi przychód lub dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto składki, które podatnik zamierza odliczyć w Polsce, nie mogły zostać odliczone od dochodu (przychodu) albo podatku w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Wreszcie konieczne jest, aby istniała podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych do wymiany informacji z krajem, w którym składki zostały opłacone.

Wymienione warunki będą miały również zastosowanie wobec składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innych niż Polska krajach UE, EOG lub Szwajcarii. Jeżeli zostaną spełnione, możliwe będzie ich odliczenie od podatku płaconego w Polsce. W tym przypadku będzie obowiązywało ograniczenie odliczenia do kwoty nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w kraju, gdzie zostały zapłacone.

Podstawa prawna

• Art. 26, art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy nierezydent może wybrać skalę

Podatnik, który nie jest polskim rezydentem podatkowym, w 2009 roku będzie uzyskiwał dochody z praw autorskich w Polsce, pisząc felietony do gazety. Czy zarobione pieniądze będzie mógł rozliczyć według skali PIT?

Tak

Podatnicy posiadający rezydencję podatkową innego niż Polska państwa UE, EOG lub Szwajcarii będą mieć możliwość wyboru formy opodatkowania niektórych kategorii dochodów (np. dochodów z praw autorskich, umów zlecenia i o dzieło, zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych itp.). Zamiast zryczałtowanego 20-proc. podatku będą mogli wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, tzn. według obowiązującej w 2009 roku skali podatkowej (18 i 32 proc.), ale z możliwością pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania.

Ta możliwość została przewidziana tylko dla rezydentów podatkowych takich państw, z którymi istnieje podstawa prawna dla tzw. wymiany informacji podatkowych między władzami podatkowymi Polski oraz tego państwa. Taką podstawą prawną jest najczęściej właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli zawiera klauzulę wymiany informacji.

Takie osoby muszą również pamiętać o konieczności udokumentowania swojej rezydencji podatkowej stosownym certyfikatem wystawionym przez władze podatkowe obcego państwa oraz o obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Jeśli nierezydent wybierze opodatkowanie według skali PIT, zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Podstawa prawna

• Art. 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).