Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Wymienił meble kuchenne.

- Czy wydatki na meble kuchenne można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej - pyta pan Maciej z Konina.

Takiego odliczenia podatnik nie może dokonać.

Zgodnie z ustawą o PIT, za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przy czym odliczeniu podlegają jedynie te, które bezpośrednio są związane z niepełnosprawnością orzeczoną przez właściwy organ. Zasadność odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne nie może być rozpatrywana z uwzględnieniem innych niż stanowiące podstawę do wydania orzeczenia o inwalidztwie schorzeń potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim.

Istotne jest zatem ustalenie, z jakiego tytułu została orzeczona niepełnosprawność. Daje to bowiem możliwość oceny, jakiego rodzaju wydatki poniesione przez taką osobę są wydatkami na cele rehabilitacyjne. To takich można zaliczyć np. wydatki na adaptację pomieszczeń - pokoi, kuchni, łazienki, likwidację progów, poszerzenie drzwi, podjazdów. Adaptacja i wyposażenie mieszkania powinny być podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Trzeba też wiedzieć, jak rozumiana jest adaptacja. Zgodnie ze słownikową definicją to przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbka dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Z punktu widzenia praw do ulgi istotny jest też cel takiej adaptacji, czyli ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania funkcji życiowych, a więc np. sprawniejsze poruszanie się po mieszkaniu czy też samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych. To oznacza, że każdy taki wydatek będzie oceniany indywidualnie, zależnie od konkretnych okoliczności oraz rodzaju niepełnosprawności danej osoby.

Kupione przez podatnika meble kuchenne nie wykazują cech indywidualnego przeznaczenia oraz niezbędności w rehabilitacji. Meble są wyposażeniem ogólnego użytku, przeznaczonym do korzystania przez nieokreślony krąg osób. Nie są one urządzeniem medycznym. Podatnik nie może więc wydatków na meble odliczyć od dochodu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).