Pracodawca zamierza zorganizować wigilię dla pracowników. Koszt wigilii chciałby sfinansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

- Czy sfinansowanie w ten sposób wigilii jest możliwe - pyta pan Marcin z Kielc.

Sfinansowanie imprezy wigilijnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie będzie możliwe.

Taka impreza powinna być sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Kryteria socjalne należy stosować do każdego rodzaju pomocy socjalnej, zarówno płacowej, jak i pozapłacowej, również przy organizowaniu imprez dla pracowników, o których mowa w pytaniu. W związku z tym sfinansowanie lub dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno być skierowane imiennie do osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu. Imienne kierowanie pomocy z funduszu musi być poprzedzone oceną, czy dana osoba będzie mogła skorzystać z pomocy i jaka będzie jej wielkość.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).