ORZECZENIE

Jedna z gmin miejskich wystąpiła do organów podatkowych z pytaniem, kto jest podatnikiem VAT. Czy jest nim gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, czy wyłącznie odpowiednia jednostka organizacyjna gminy, tj. urząd gminy. W ocenie wnioskodawcy, który wystąpił o udzielenie interpretacji podatkowej, gmina w świetle obowiązujących przepisów nie posiada statusu podatnika, a przez to nie podlega też identyfikacji podatkowej (NIP).

Organy podatkowe nie zgodziły się z tym stanowiskiem. Gmina jako organ władzy publicznej jest podatnikiem VAT w zakresie wszelkich czynności mających charakter cywilnoprawny, to jest: sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu itp. W tym zakresie czynności te mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Także urząd obsługujący organ władzy publicznej jest podatnikiem VAT tylko wtedy, gdy w stosunkach cywilnoprawnych przysługuje mu przymiot bycia samoistnym podmiotem takiego stosunku. W odmiennym przypadku działa on w imieniu i na rachunek organu władzy publicznej.

Racji gminie nie przyznał też sąd I instancji. Oddalając jej skargę, sąd wskazał, że to gmina jest jednostką wyposażoną w osobowość prawną, a nadto wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy. W jego ocenie stanowisko sądu I instancji jest prawidłowe. To gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, a nie urząd gminy jest podatnikiem VAT. Urząd stanowi jedynie aparat pomocniczy organu administracji publicznej. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1148/07