Skarżącą była spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza m.in. lokalami mieszkalnymi. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie lokali użytkowych. Spółdzielnia ma prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których są drogi, chodniki i parkingi. Służą one zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących lokale w danym budynku.

Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy od drogi, chodników i parkingu spółdzielnia musi płacić podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowane są bowiem tylko budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od pozostałych daniny się nie uiszcza.

Prezydent miasta, który w tej sprawie był organem podatkowym, uznał, że opodatkowane są wszystkie drogi, chodniki i parkingi, ponieważ spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w podatku od nieruchomości sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę oznacza, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że nie można wszystkich budowli należących do spółdzielni traktować jako związanych z działalnością gospodarczą. W jego ocenie budowle w części niezwiązanej z działalnością gospodarczą nie są więc opodatkowane.

Potwierdził to NSA, choć wytknął sądowi wojewódzkiemu nieznaczne błędy w uzasadnieniu. NSA przyznał, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy uznać grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Zdaniem NSA nie ma wątpliwości, że spółdzielnia jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Fakt posiadania przez nią nieruchomości powoduje, że należy je opodatkować według stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotne znaczenie ma jednak wyłączenie przedmiotowe, o którym mowa w powyższym przepisie. W efekcie grunty związane z budynkami mieszkalnymi, a więc związane z ich obsługą – drogi, chodniki, parkingi – są wyłączone z opodatkowania jako nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyrok jest prawomocny.

2 proc. maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyrok NSA z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 933/11.