Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki, wobec której urząd skarbowy wszczął kontrolę i stwierdził, że w okresie, kiedy prowadziła działalność w strefie, nastąpiło wiele nieprawidłowości w rozliczaniu przychodów i kosztów.

Zgodnie z ustawą o SSE (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 z późn. zm.) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie wygasa z upływem okresu, na jaki została ona ustanowiona. Przedsiębiorcy mogą również złożyć wniosek o zmianę zezwolenia lub wydanie decyzji o jego wygaśnięciu. Tak też było w sprawie firmy, której skargę rozpoznał NSA.

Przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, a następnie złożyło wniosek do ministra gospodarki o stwierdzenie, że zezwolenie to wygasło. W uzasadnieniu wskazało, że nie korzystała ze zwolnień podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w strefie i nie zamierza z nich korzystać. Minister gospodarki przyznał, że wobec tego wcześniej udzielone zezwolenie jest bezprzedmiotowe i należy je wyeliminować z obrotu prawnego. Spółka uznała, że skoro minister gospodarki wydał taką decyzję, to należy traktować ją tak, jak podatnika, który nigdy nie posiadał zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. W ten sposób próbowała bronić się przed decyzją naczelnika urzędu skarbowego, który stwierdził, że zaniżyła przychody i zawyżyła koszty w czasie, kiedy miała zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE.

Sąd nie zgodził się jednak z argumentacją przedsiębiorstwa i przyznał rację organom podatkowym. Wyjaśnił, że decyzja o wygaśnięciu zezwolenia wywołuje skutki prawne nie od dnia wydania zezwolenia (jak uważała spółka), ale od dnia złożenia wniosku o jego wygaszenie.

NSA podtrzymał to rozstrzygnięcie. Powołując się na art. 162 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 19 ustawy o SSE, sąd kasacyjny uznał, że na skutek wygaśnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy korzystanie z tego zezwolenia stało się dla niego bezprzedmiotowe właśnie z dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 86/12.