Sprawa dotyczyła odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania podatkowe spółki. Naczelnik urzędu skarbowego wysłał decyzję na adres zamieszkania podany na formularzu NIP. Podatnik, jak twierdził, pod tym adresem nie przebywał, a jego faktycznym miejscem zamieszkania było wynajmowane mieszkanie znajdujące pod innym adresem. Wskutek tego podatnik nie odebrał pisma i nie złożył odwołania w terminie.

Podmioty, mają obowiązek dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

Sędzia NSA Jerzy Rypina podkreślił, że w sprawie nastąpiła tzw. fikcja doręczenia. Podatnik nie odebrał pisma z poczty i po 14 dniach zostało ono więc uznane za prawidłowo doręczone. Organ miał ustawowy obowiązek orzec o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, jeśli odwołanie to nie zostało doręczone organowi ani też nie zostało nadane na poczcie w terminie.

W rozpatrywanej sprawie WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi, że organ powinien przywrócić mu termin do wniesienia odwołania. W ocenie sądu podatnik uprawdopodobnił, że mieszkał w innym miejscu niż tam, gdzie organ kierował pisma. Ponadto podatnik dołączył do wniosku kopię umowy najmu, a także kopie pism z sądu rejonowego – sądu gospodarczego właściwego do spraw upadłości spółki, z których wynika, że sąd ten kierował pisma na adres jego faktycznego zamieszkania. Tym samym naczelnik urzędu skarbowego jako uczestnik postępowania upadłościowego przy zachowaniu należytej staranności mógł ustalić rzeczywisty adres podatnika.

Z tym jednak nie zgodził się NSA. Sąd podkreślił, że obowiązek aktualizacji danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, spoczywa na podatniku i wynika z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 123/11.