Skarżąca jest spółką zależną banku i świadczy na jej rzecz m.in. usługi polegające na wymianie informacji o agentach bankowych oraz ich wykorzystywaniu w działalności bankowej. Dzięki temu bank może lepiej wykonywać swoje podstawowe usługi, które są zwolnione z podatku od towarów i usług. Skarżąca sprawuje też kontrolę i nadzór nad agentami. W związku z tym zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, ponieważ chciała wiedzieć, czy usługi te można potraktować jako usługi pomocnicze do usług finansowych, które są zwolnione z VAT.

Minister finansów uznał, że są to usługi odrębne i należy je opodatkować podstawową stawką VAT. Sąd podzielił to zdanie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwolnione z podatku mogą być czynności, które spełniają warunki określone w tym przepisie. Muszą to być usługi, które są elementem usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, zwolnionej z VAT i stanowić odrębną całość niezbędną do świadczenia usługi zwolnionej z VAT.

Wyjaśnijmy, że ust. 1 pkt 7 art. 43 dotyczy m.in. transakcji dotyczących walut, banknotów i monet. Z kolei w ust. 37 – 41 określono, że zwolnione z VAT są m.in. usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne, udzielania kredytów i pożyczek, poręczeń, gwarancji, zabezpieczeń, depozytów pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, a także usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Część z tych usług należy więc zaliczyć do usług finansowych świadczonych przez banki.

Sąd wyjaśnił, że koordynacja i nadzór nad agentami bankowymi nie są usługami niezbędnymi do świadczenia usług finansowych. Są to usługi poboczne i nie stosuje się do nich zwolnienia z VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2732/11.