Spór dotyczył opodatkowania nieruchomości, których właścicielem była osoba prowadząca działalność gospodarczą. Skarżący twierdził, że lokale, w których nie prowadzi działalności prawniczej, powinny być opodatkowane niższymi stawkami podatku od nieruchomości. Jego zdaniem jedynie budynki faktycznie zajęte na prowadzenie jego głównej działalności mogą być opodatkowane stawkami najwyższymi. Organ podatkowy stwierdził natomiast, że dla objęcia podatkiem od nieruchomości nie ma znaczenia to, czy przedsiębiorca faktycznie wykorzystuje budynek do celów związanych z działalnością gospodarczą. Decydujące znaczenie ma to, że posiadaczem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Zdaniem sądu, organ podatkowy ma rację.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wyjątkiem są budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami. Dotyczy to także gruntów pod jeziorami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

21,94 zł stawka maksymalna podatku od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sąd wyjaśnił, że wystarczy, aby przedsiębiorca posiadał grunt, budynek lub budowlę, aby je opodatkować najwyższymi stawkami. WSA dodał, że skarżący nie prowadził jedynie działalności prawniczej, ale też wynajem i zarządzanie nieruchomościami, zbieranie odpadów, konserwację i naprawę samochodów. Jeden ze spornych budynków skarżący wynajmował. Sąd orzekł, że wszystkie nieruchomości, z wyjątkiem mieszkalnych, są objęte podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że działalność prawniczą skarżący prowadził tylko w jednym z budynków.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 729/11.