Sąd zgodził się z ministrem finansów, że takie ubezpieczenie ma formę nieodpłatnego świadczenia i podlega opodatkowaniu, tak jak przychody pracownika ze stosunku pracy. Dla kierowców wykonujących zagraniczne podróże służbowe takie opłacone roczne ubezpieczenie jest realną korzyścią.

NSA, wydając orzeczenie, powołał się na uchwałę z 24 października 2011 r. (II FPS 1/10). Przesądził w niej, że przychodem podlegającym opodatkowaniu jest sama możliwość skorzystania z jakiegoś świadczenia (w tym przypadku ubezpieczenia).

Tym samym w sprawie spółki wykonującej transport drogowy NSA nie zgodził się z tym, że opłacenie przez nią składki ubezpieczeniowej nie stanowi żadnego świadczenia dla pracowników do momentu wystąpienia przesłanek określonych umową ubezpieczenia.

Sędzia Zbigniew Romała podkreślił, że to właśnie pracownicy są beneficjentem pomocy (umowy ubezpieczenia), a nie zakład pracy. Od momentu jej podpisania i zapłaty składki przez spółkę pracownicy wymienieni na liście stanowiącej załącznik do polisy korzystają przecież z ochrony ubezpieczeniowej.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 1 czerwca 2012 r. (II FSK 2351/10)