Skarżącą była spółka, która prowadziła działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym była zwolniona z CIT. Spór dotyczył tego, czy skarżąca może być podatnikiem podatkowej grupy kapitałowej (PGK) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zwolnione z CIT są dochody uzyskane z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Zwolnienie nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości

Minister finansów w wydanej interpretacji uznał, że skarżąca nie może być podatnikiem podatkowej grupy kapitałowej ze względu na to, że korzysta ze zwolnienia z CIT. Sąd nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Wyjaśnił, że z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT wynika, że za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych można uznać PGK, o ile po utworzeniu tej grupy kapitałowej spółki ją tworzące nie korzystają ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.

Sąd podkreślił, że w przepisie tym chodzi o zwolnienia z podatku przysługujące na podstawie innych ustaw niż ustawa o CIT. Ponieważ skarżąca spółka korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, to do niej to ograniczenie się nie odnosi. W efekcie może być podatnikiem podatkowej grupy kapitałowej. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Po 320/12.