Skarżąca spółka zajmowała się wytwarzaniem chemicznych środków czystości, wyrobów kosmetycznych i innych produktów, które nie mogą być spożywane przez ludzi. Do produkcji tych środków wykorzystywany jest alkohol etylowy skażony specjalnymi środkami. Skarżąca alkohol kupuje od zewnętrznych dostawców i jest on już skażony, a więc gotowy do produkcji środków czystości i innych produktów. Skarżąca kwalifikowała ten alkohol jako zwolniony z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Przepis ten określa zwolnienie alkoholu etylowego skażonego środkami skażającymi z akcyzy, o ile wykorzystywany jest do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i spełnione są określone wymogi.

Spółka stwierdziła, że dostawca i nabywca (czyli ona sama) spełnili wymogi do zwolnienia alkoholu z akcyzy. Jednym z nich był obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji. Zdaniem spółki, spełniła ona wymogi ewidencyjne określone w art. 32 ust. 7 – 9 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu do 31 sierpnia 2010 r.

Dodatkowe wymogi ewidencyjne zostały jednak określone w par. 4 – 7 rozporządzenia ministra finansów z 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz.U. nr 32, poz. 251 z późn. zm.). Problem polegał na tym, czy spółka jest zwolniona z akcyzy od alkoholu etylowego wykorzystywanego w jej działalności gospodarczej, gdy nie spełniła dodatkowych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra finansów.

Ewidencja wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powinna być przechowywana do celów kontroli przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym została sporządzona

Sąd orzekł, że spółka może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, jeśli spełniła warunki ewidencyjne określone w ustawie. Wyjaśnił, że z art. 38 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie wynika sankcja w postaci utraty zwolnienia w przypadku, gdy podatnik nie spełni dodatkowych wymogów ewidencyjnych wynikających z rozporządzenia. WSA stwierdził więc, że skarżąca spółka była zwolniona z akcyzy.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2026/11.