Skarżącym była izba wytrzeźwień, która chciała ściąg- nąć długi za pobyt kilku osób. Ośrodek wystawił więc tytuły wykonawcze i przekazał je naczelnikowi urzędu skarbowego w celu egzekucji administracyjnej. Organ egzekucyjny, czyli naczelnik, zwrócił jednak tytuły wykonawcze ośrodkowi, ponieważ uznał, że wierzycielem należności, które miały zostać ściągnięte, jest prezydent miasta, a nie ośrodek. Sprawa trafiła w efekcie do sądu.

WSA rozstrzygnął, że wierzycielem w omawianej sprawie jest prezydent miasta, a nie izba wytrzeźwień. Stwierdził, że tytuł wykonawczy zawierał więc błędne dane wierzyciela. W przypadku gdy wierzyciel został określony nieprawidłowo, organ egzekucyjny ma obowiązek zwrotu tytułu wykonawczego.

Sąd dodał, że zgodnie z art. 1a pkt 13 i 14 oraz art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) wierzycielem jest podmiot uprawniony do wykonania obowiązku. W przypadku samorządu terytorialnego organem uprawnionym jest m.in. prezydent miasta, który jest też wierzycielem. Izba wytrzeźwień może natomiast pobierać opłaty za pobyt w izbie lub wzywać do pokrycia kosztów, które mogą być ściągnięte w trybie ustawy egzekucyjnej. Nie oznacza to jednak, że izba może wystawiać tytuły wykonawcze we własnym imieniu. Jeden z sędziów złożył od wyroku zdanie odrębne.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Olsztynie z 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 176/12.