Do opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, ale dopiero od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że opłata przedawnia się po 5 latach.
Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że do opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień przed 1 stycznia 2010 r. nie miały zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. Do opłat powstałych po 1 stycznia 2010 r. zastosowanie ma 5-letni okres przedawnienia wynikający z tej ustawy (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Termin 1 stycznia 2010 r. związany jest z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 tej ustawy do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Natomiast zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.