Skarżącym była spółka świadcząca usługi leasingu. Na podstawie umów z klientami korzystający otrzymuje do używania środki trwałe (m.in. samochody). Musi on jednak ubezpieczyć przedmioty leasingu na cały okres używania. Skarżąca oferuje im usługi ubezpieczeniowe na mocy umowy o współpracę ze spółką, agentem ubezpieczeniowym (spółki są w jednej grupie kapitałowej). Skarżąca przejęła od agenta część jego funkcji i świadczy usługi na jego rzecz. Informuje klientów o warunkach ubezpieczenia, zachęca do skorzystania z oferty, pomaga wypełniać dokumenty, obliczyć składki. Na podstawie umowy o współpracy otrzymuje za te świadczenia prowizję od agenta. Chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji można mówić o usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego, które korzystają ze zwolnienia z VAT. Jej zdaniem są to usługi pośrednictwa i może być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Minister finansów w zaskarżonej interpretacji nie zgodził się z tym poglądem, a sąd podzielił w całości jego stanowisko. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Minister wyjaśnił, że skarżący nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Czynność taka polega na tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia szkody objętej umową do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia. Co więcej, skarżąca nie świadczy też usług reasekuracyjnych.

Zdaniem sądu skarżąca nie świadczy też usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wykonuje jedynie niektóre czynności agenta ubezpieczeniowego zlecone przez agenta na podstawie umowy. Jest to więc forma wsparcia dla niego i nie jest zwolniona z VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2207/11.