Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-224/11 BGŻ Leasing przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie) to triumf branży leasingowej. Pozwoli on zakończyć spory podatników z fiskusem w sądach. Przedsiębiorcy będą mogli odzyskać VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu, ale muszą pamiętać o procedurach związanych ze wznowieniem zakończonych już postępowań.

Eksperci przyznają, że skutki wyroku TSUE dotyczą nie tylko ubezpieczenia leasingu samochodów, ale również innych środków transportu czy maszyn.

Orzeczenie trybunału

Skarżącą była spółka BGŻ Leasing, która świadczy usługi leasingu (m.in. aut). Kupuje także od zakładu ubezpieczeń usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a następnie odsprzedaje je (refakturuje) leasingobiorcom. Leasing jest opodatkowany VAT stawką właściwą dla przedmiotu leasingu. Spółka uznała, że usługi ubezpieczenia są jednak zwolnione z VAT. Zdaniem organów podatkowych ubezpieczenie jest usługą dodatkową do usługi głównej, czyli leasingu, i powinno być opodatkowane taką samą stawką VAT jak leasing. Spór trafił do NSA, który zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

We wczorajszym wyroku trybunał orzekł, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz leasing to co do zasady usługi odrębne. Uzasadniał, że mimo iż ubezpieczenie ułatwia korzystanie z leasingu, to jest ono dla leasingobiorcy celem samym w sobie. W związku z umową leasingu korzystający ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy, a więc np. samochód, i może wybrać ubezpieczyciela. Za odrębnym traktowaniem tych usług przemawia też sposób fakturowania i taryfikacji obu świadczeń oraz to, że umowa leasingu nie może zostać rozwiązana z powodu braku zapłaty należności za ubezpieczenie.

– Z uwagi na niezależność świadczeń usługa ubezpieczenia nie może być dodatkowym kosztem leasingu – stwierdził wprost trybunał. Wskazał on jednak, że to sąd krajowy, czyli NSA, musi rozstrzygnąć, czy w okolicznościach danej sprawy obie usługi można traktować jako jedną.

Zdaniem Tomasza Rolewicza, doradcy podatkowego i starszego menedżera w PwC, stwierdzenie to nie ma wpływu na ocenę wyroku. Trybunał nie rozstrzyga bowiem konkretnej sprawy (jest to zadanie sądu krajowego), ale przedstawia prawidłowy sposób interpretacji przepisów.

Trybunał orzekł też, że w przypadku gdy leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, a koszt tego ubezpieczenia przenosi na leasingobiorcę, to czynność taka jest transakcją ubezpieczeniową, a więc zwolnioną z VAT. TSUE przyznał, że nie ma znaczenia, iż leasingodawca nabywa tę usługę od osób trzecich, a więc od zakładu ubezpieczeń. I tak jest ona zwolniona z podatku.