W sprawach, jakimi zajął się sąd, organy ustaliły spółce nową wysokość podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty za lata 2003 – 2005. Spółka prowadziła kolportaż prasy. Przykładowo za 2003 r. organy ustaliły, że spółka ujęła w kosztach faktury zakupu benzyny i gazu do napędu samochodów rozwożących prasę na łączną kwotę ponad 4 mln zł, z czego część z nich na 2,5 mln zł dotyczyła zakupów, które w ogóle nie miały miejsca. Oryginały tych faktur nie znajdowały potwierdzenia w ewidencji prowadzonej przez stacje paliw. Faktury różniły się datą tankowania paliw, ilością i łączną wartością zatankowanego paliwa.

Tym samym według organów spółka bezprawnie zaliczyła do kosztów wydatki z tytułu ilości przejechanych kilometrów i średniego zużycia paliwa w tak wysokiej kwocie. Spółka podważyła tę decyzję, uważając, że są to koszty zaniżone. Spółka zarzuciła, że organy powinny były dokonać wyliczenia podstawy opodatkowania w drodze szacunku, porównując koszty jej działalności z innymi firnami.

NSA potwierdził prawidłowość decyzji fiskusa. Według sądu organy mogą odstąpić od szacowania na podstawie art. 23 par. 2 Ordynacji podatkowej. Mogą wyłączyć fałszywe faktury i ustalić koszty na podstawie tylko faktur prawidłowych.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1959/10, II FSK 2399/11, II FSK 2400/11.