WSA w Warszawie uchylił interpretację podatkową dotyczącą zaliczenia w koszty odsetek od pożyczek w zakresie rozliczenia CIT.

Według sądu we wzorze wniosku o wydanie interpretacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. obowiązkowo należy podać imię, nazwisko osoby legitymowanej do jego złożenia oraz złożyć podpis. Jednocześnie w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

W ocenie sądu w aktach sprawy nie znajdował się dokument, na podstawie którego możliwe byłoby ustalenie, czy osoby, które udzieliły w danym dniu pełnomocnictwa do podpisania wniosku o interpretację, były upoważnione do działania w imieniu spółki, a także jaki był skład zarządu w dacie wnoszenia wniosku oraz sposób reprezentacji. Dlatego też wniosek obarczony był brakami formalnymi, do usunięcia których minister finansów powinien wezwać spółkę.

Sędzia Anna Juszczyk-Wiśniewska podkreśliła, że brak dołączonego odpisu nie jest podstawą uchylenia interpretacji. W rozpatrywanej sprawie minister nie żądał od spółki dokumentu, który potwierdzałby umocowanie do działania w imieniu spółki osoby podpisanej na wniosku, ale oparł się na internetowej wersji bazy KRS. To jest wystarczające i nie ma powodów do uchylenia interpretacji z tych względów.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 29 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1810/10.