Skarżąca spółka jest podmiotem zewnętrznym, który ma podpisaną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, które oferuje ubezpieczenia AC, OC, ubezpieczenia budynków i mieszkań. Świadczy na rzecz zakładu usługi likwidacji szkód. Przyjmuje szkody, odbiera zgłoszenia, udziela ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, dokumentuje też rozmiary szkody itp.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się z podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Sąd dodał, że art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przewiduje, że zwolnienie z podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który m.in. sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej. Orzekł więc, że skoro skarżąca spółka świadczy usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń, to usługi te są zwolnione z VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Krakowie z 8 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 70/12.