Osoby lub firmy, które wybudowały nowe budynki, korzystają z tzw. wakacji podatkowych w podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyta została własność budynku.

Sąd wskazał jednak, że w przypadku, gdy ktoś wybuduje budynek lub budowlę, okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku jest istnienie tego budynku lub budowli.

Wówczas obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.), a więc od początku roku następującego po roku, w którym wybudowano budynek (budowlę) lub rozpoczęto użytkowanie budynku.

Sąd dodał, że określony w tym przepisie odroczony moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.

Sąd orzekł też, że w przypadku gdy nieruchomość ma współwłaścicieli i są to firmy, to mogą złożyć jedną wspólną deklarację podatkową.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 15/12.