Od 2003 do 2008 roku podatniczka prowadziła na działce działalność gospodarczą. Działalność ta była opodatkowana na zasadach ogólnych i objęta rozliczaniem VAT. Podatniczka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od września 2008 roku nie wykorzystuje nieruchomości w działalności i zamierzała ją sprzedać. Ponieważ od nabycia minęło pięć lat, skarżąca twierdziła, że nie musi płacić podatku dochodowego od takiej sprzedaży.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarżąca, sprzedając działkę, uzyskała przychód z działalności gospodarczej. NSA nie zgodził się z tezami tego wyroku. Wskazał, że zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do przychodu z działalności gospodarczej zalicza się przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących m.in. środkami trwałymi. Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, odpłatne zbycie tych składników majątku jest przychodem z działalności gospodarczej, jeżeli zostały one ujęte w ewidencji środków trwałych z pewnymi wyjątkami.

Ponieważ skarżąca nie wprowadziła działki do środków trwałych, to powyższy przepis nie ma do niej zastosowania. W efekcie nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 8 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1545/10.