Sąd uchylił niekorzystny dla spółki wyrok sądu I instancji oraz decyzję dyrektora izby celnej odmawiającej spółce stwierdzenia nadpłaty podatku. Według sądu taki podatek nie mógł zostać wprowadzony, a polskie przepisy w tym zakresie naruszyły dyrektywę wspólnotową.

W ocenie NSA nie można zgodzić się z organami celnymi, że te dodatkowe utrudnienia nie pojawiały się przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym i przekraczaniu granicy, ale dopiero na etapie dalszym obrotu olejami.

– Sam fakt nałożenia tej daniny w formie podatku konsumpcyjnego niósł za sobą dodatkowe formalności, związane ze złożeniem zabezpieczenia oraz procedury zwolnienia – podkreślił sędzia Andrzej Kuba.

Orzeczenie to wpisuje się w korzystną linię orzeczniczą NSA w kwestii opodatkowania akcyzą olejów smarowych. Jednak dwa tygodnie temu w NSA zapadły odmienne rozstrzygnięcia (sprawy I GSK 817/10 i I GSK 801/10). Skład orzekający w tamtych sprawach uznał, że o ile takie oleje smarowe są wyłączone z działania dyrektywy, to nie oznacza to, że państwa członkowskie, w tym Polska, zostały pozbawione wprowadzenia własnych konstrukcji opodatkowania tych olejów. Warunkiem nałożenia takiego podatku jest jednak to, aby podatek nie spowodował zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi. Wczoraj sędziowie nie podzielili jednak tego poglądu.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 14 lutego 2012 r., sygn. akt I GSK 880/10.