Skarżąca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza przekształcić się w spółkę komandytową. Walne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwały o podziale zysku za lata poprzednie, zgodnie z którą zysk został przekazany na kapitał zapasowy. Spółka chciała wiedzieć, czy zysk, który został przekazany na kapitał zapasowy, będzie przychodem wspólników w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową.

Minister finansów uznał, że wspólnicy uzyskają przychód, ponieważ przychodem jest wartość wszystkich zysków (podzielonych i niepodzielonych) wypracowanych przez spółki kapitałowe, które nie zostały wypłacone wspólnikom przed datą przekształcenia w spółkę osobową.

Tylko niepodzielony zysk w spółce kapitałowej po przekształceniu w spółkę komandytową jest przychodem wspólników

Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem. Orzekł, że podzielony zysk spółki z o.o., który został przekazany na kapitał zapasowy tej spółki, na mocy uchwały wspólników, która następnie zostanie przekształcona w spółkę komandytową, nie stanowi dla wspólników spółki komandytowej podstawy do opodatkowania. Uzasadniał, że podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysków nie powoduje powstania po stronie wspólników spółki komandytowej jakiegokolwiek przychodu. Zdaniem sądu, niepodzielony zysk to taki, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób. W art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawodawca zdecydował, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W rozumieniu tego przepisu dochodem nie jest więc zysk podzielony, co oznacza że każdy dozwolony podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Piotr Trybała, partner KPT Doradcy Podatkowi, przyznaje, że omawiany wyrok potwierdza więc, że przepisy ustaw podatkowych należy interpretować, biorąc pod uwagę istniejące regulacje kodeksu spółek handlowych. Organy podatkowe kwestionowały jednak tę zależność.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1486/11