Sąd uzasadnił, że o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ma prawo zwrócić się osoba zainteresowana. Jak wynika z art. 14 par. 1 Ordynacji osobą zainteresowaną w sprawie jest tylko taki podmiot, który pyta o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację prawną innych podmiotów.

W omawianej sprawie wniosek o interpretację do ministra finansów złożyła spółka jawna. Chciała się ona dowiedzieć, czy kwota wypłacona wspólnikom w związku z ich wystąpieniem ze spółki, odpowiadająca udziałowi w zyskach i stratach majątku spółki, ustalona na podstawie bilansu sporządzonego w wartościach rynkowych w części stanowiącej nadwyżkę nad wysokością zwracanych wkładów stanowi przychód wspólników i w efekcie czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

40 zł musi zapłacić podatnik za wydanie interpretacji indywidualnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zgodnie z art. 8 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa w stosunkach cywilnoprawnych jest samodzielnym podmiotem nabywającym prawa i zaciągającym zobowiązania. Natomiast w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, ale poszczególni jej wspólnicy. Jak wynika z wyroku, spółka mogłaby wystąpić o wydanie interpretacji dotyczącej jej obowiązków jako płatnika, inkasenta lub w przypadku obowiązków osoby trzeciej w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej.

W opinii sądu nie mogła zapytać o sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych swoich wspólników. Interpretacja nie byłaby bowiem skierowana do podmiotu, o którego sytuację prawnopodatkową pytano. Co więcej, sąd wyjaśnił, że taka interpretacja nie spełniałaby też swoich funkcji ochronnych, o których mowa w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej. W konsekwencji nikt nie mógłby z niej skorzystać.

Sąd dodał, że błąd popełnił minister finansów. Powinien odmówić spółce wydania interpretacji i wydać stosowne postanowienie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Krakowie z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1810/11