Sąd wyjaśnił, że art. 141 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewiduje, że na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy ponaglenie do: organu podatkowego wyższego stopnia lub do ministra finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Przepis mówi jednak o bezczynności organu, a nie odnosi się do przewlekłego prowadzenia postępowania. Sąd wyjaśnił, że z przewlekłym prowadzeniem postępowania mamy do czynienia, gdy sprawa mogła zostać załatwiona w okresie krótszym, a organ podejmował czynności nieskutecznie lub takie, które jedynie formalnie nie oznaczały jego bezczynności. Zdaniem sądu na możliwość złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania wskazuje m.in. art. 3 par. 2 pkt 9 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd dopuścił więc możliwość wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez naczelnika urzędu skarbowego. Uznał jednak, że w omawianej sprawie naczelnik nie prowadził postępowania w sprawie zwrotu VAT przewlekle, ponieważ wydał postanowienie o przedłużeniu terminu na zwrot.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt I SAB/Rz 12/11.