Skarżąca spółka podpisała aneks do zawartej wcześniej umowy, na mocy którego przedłużono dzierżawę gruntów, w tym 1,38 ha dróg. Umowę zawarła skarżąca z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). Na jej mocy spółka przyjęła ogół praw i obowiązków dzierżawcy nieruchomości rolnych. Spór dotyczył tego, czy skarżąca jako dzierżawca gruntów jest podatnikiem podatku od nieruchomości. W konsekwencji: czy miała obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości oraz uiszczenia podatku. Zdaniem skarżącej, takiego obowiązku nie miała, bo nie władała nieruchomością. Sąd przyznał, że co do zasady drogi niepubliczne są opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Co więcej, umowa dzierżawy może określać stan posiadania spółki. WSA przyznał jednak, że w sprawie nie zgromadzono pełnego materiału dowodowego, ponieważ fakt dzierżawy gruntu wynikał z aneksu. Nie było natomiast umowy. Organ musi więc wyjaśnić, czy spółka faktycznie pozostała dzierżawcą. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 30 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 973/11.