Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 23245/11). Problem związany jest z opodatkowaniem dróg gminnych podatkiem od nieruchomości. Z podatku tego zwolnione są drogi publiczne, do których zaliczane są m.in. drogi gminne. Natomiast drogi inne niż publiczne, w tym drogi wewnętrzne, których właścicielem jest gmina, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Drogi wewnętrzne to: drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Resort wyjaśnił, że gminy otrzymują subwencję ogólną, która składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Istnienie obowiązku podatkowego gmin od dróg wewnętrznych wpływa na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, co w konsekwencji może wpłynąć na kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej.

Możliwością rozwiązania kwestii opodatkowania gminnych dróg wewnętrznych w kontekście wpływu na wysokość subwencji zdaniem MF jest zmiana kategorii dróg wewnętrznych na drogi gminne.

Następuje to w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Jeśli droga może być uznana za drogę publiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 1 ustawy o drogach publicznych, decyzją gminy może uzyskać status drogi publicznej, a tym samym korzystać z wyłączenia z podatku od nieruchomości.

MF nie wprowadzi natomiast generalnego zwolnienia z opodatkowania dla dróg wewnętrznych. W przypadku gdy podatnikami są inne niż samorządy podmioty, spowodowałoby to spadek dochodów wielu gmin.

Z kolei wprowadzenie zwolnienia jedynie dla dróg wewnętrznych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.